انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي

 معرفی  و اهداف:
•    دارای ارتباط علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
•    نزدیک به مراکز علمی و فناوری یا مستقر در یک پارک علمی و فناوری
•    دارای فضاهای انعطاف پذیر قابل واگذاری به صورت اجاره
•    دارای حوزه ستادی کوچک و مدیریت با تجربه
•    دارای توان تدارکات امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا

•  ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
•  بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
•  ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری
•  بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناور
•  تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار
•  کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری