مرکز رشد فناوری های نوین دندانپزشکی

 معرفی:

حضور 14 شرکت فعال در حوزه سلامت دهان و دندان، تجهیزات دندانپزشکی، سلامت الکترونیک در مرکز رشد فناوری های نوین دندانپزشکیمرکز رشد فناوری های نوین دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این مرکز در تاریخ 17/5/95تاسیس گردیده است.

در طی این مدت حدود 25  تیم فناور در قالب شرکت یا اساتید هیات علمی مراجعه نموده اند و طی جلسات شورای مرکز رشد فناوریهای نوین دنداپزشکی تا کنون 14 شرکت مورد تایید قرار گرفته اند.