×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
دانشگاه نسل سوم
فضای مازاد

دانشگاه نسل سوم

اعلام فضای مازاد جهت امور فناورانه و مراکز رشد

مالکیت فکری
حق تشویقی ثبت اختراع

مالکیت فکری

حق تشویقی ثبت اختراع مالکیت فکری

فناور شو
تجربیات یک کارافرین برتر

فناور شو

سلسله نشست های فناور شو

وبینار
ارتباط با صنعت

وبینار

وبینار آشنایی با دستورالعمل های اجرایی ارتباط با صنعت

 کسب و کار های نوپا
وبینار رایگان موفقیت و شکست

کسب و کار های نوپا

وبینار رایگان موفقیت و شکست کسب و کار های نوپا

صنعت غذا
جذب ایده های نوآورانه

صنعت غذا

جذب ایده های نوآورانه در زنجیره ارزش صنعت غذا

تنظیمات قالب