×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

آدرس پستی :

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی( پروانه) - جنب بیمارستان طالقانی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ساختمان ستاد شماره 2 - طبقه پنجم - مدیریت امور فن آوری

تلفن(مستقیم ) :    22439785   
تلفن (داخلی ) :     2443
فکس :                22439785 

Info.fanavari@sbmu.ac.ir

www.fanavari.sbmu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب