×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 
شورای فنآوری:

شورای فنآوری دانشگاه عالیترین مرجعی است که کلیه خط مشیها وامور زیر بنائی فن آوری دانشگاه (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین وتبیین می گردد

 
ماموریت شورای فنآوری دانشگاه:
  • همکاری با معاون تحقیقات وفنآوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات وتصمیمات هیات رئیسه دانشگاه

 

  • ارائه ی پیشنهاد در زمینه های مختلف  امور فنآوری به شورای فنآوری دانشگاه از جمله بهبود شرایط ورفع موانع موجود.

 

  • مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های فناورانه وتعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل وخارج دانشگاه

 

  • بررسی نحوه ارائه خدمات  فنآوری به سازمان های مختلف برای  برآوردن نیاز های کشور ،منطقه واستان وچگونگی همکاری دانشگاه  ومراکز صنعتی

 

  • بررسی وتدوین وپیشنهاد برای برنامه های فناورانه دانشگاه به منظور ارتقای سطح دانش وتکنولوژی

 

  • بررسی واظهارنظر درباره ی مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون تحقیقات و فنآوری به شورا ارجاع می دهد.

 

  • تصویب طرح های فن آوری دانشگاه

 

  • معرفی طرح های فناورانه ی مصوب در شورا به صندوق های حمایت از فناوران وپژوهشگران وتسهیل روند کسب حمایت های مالی برای فناوری.
 
 

 

تنظیمات قالب