×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عقد قراردادهای ارتباط با صنعت

-کلیه ی قراردادها ی ارتباط با صنعت بر اساس محتوا در یکی از موارد زیر تعریف می گردند  :

1-قرارداد ارائه ی خدمات پژوهشی فناورانه

      2 -قرارداد ارائه ی خدمات مشاوره ای

     3-قرارداد ارائه ی خدمات آموزشی

     4-قرارداد ارائه ی خدمات روتین آزمایشگاهی

 

 

 

 

دانلود فایل : نمونه قرارداد ارائه خدمات پژوهشی فناورانه به ارگانهای خارج دانشگاه

 دانلود فایل :  نمونه قرارداد ارائه خدمات مشاوره ای به ارگانهای خارج دانشگاه

 دانلود فایل : نمونه قرارداد ارائه خدمات آموزشی به مراکز بیرون دانشگاهی به مراکز بیرون دانشگاهی

 

تنظیمات قالب