×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

مدیر امور فن آوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکتر حمیدرضا مقیمی
مشاهده رزومه در سامانه علم سنجی

hrmoghimi@sbmu.ac.ir

 

 

 

 

تنظیمات قالب