×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


معرفی مدیریت توسعه فناوری سلامت (مدیریت امور فناوری)

پژوهشگران و فناوران موجبات ترقي، تعالي، توسعه علمي و فناوري کشور هستند. شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. براي نيل به اين هدف و ارتقا ی جایگاه دانشگاه به مراتب بالاتر و تبدیل آن به یک دانشگاه نسل چهارم مدیریت، امور فناوری دانشگاه در سال 1392 به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب در جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه و دست یابی به محصولات فناورانه و تکنولوژی هایHigh-Tech  و همچنین تسهیل فرآیند تجاری سازی محصولات و دستاوردهای محققین و دانشگاهیان و در نهایت  توسعه ی پایدار کشور شکل گرفت.

اهداف و اولویتهای مدیریت توسعه و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح زیر می باشد:

 • شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از فناوران
 • ایجاد بستر مناسب درجهت دست یابی به محصولات فناورانه و تکنولوژی های  High-Tech
 • تجاری سازی محصولات حاصل از تحقیقات دانشگاهی
 • حمایت از مالکیت فکری و تسهیل روند ثبت اختراعات
 • تقویت ساختار ارتباط صنعت و دانشگاه
 • ارتقا ی جایگاه دانشگاه به مراتب بالاتر وتبدیل آن به یک دانشگاه نسل چهارم
 • کمک به توسعه پایدار کشور

 


معرفی مدیریت توسعه فناوری سلامت (مدیریت امور فناوری)

پژوهشگران و فناوران موجبات ترقي، تعالي، توسعه علمي و فناوري کشور هستند. شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. براي نيل به اين هدف و ارتقا ی جایگاه دانشگاه به مراتب بالاتر و تبدیل آن به یک دانشگاه نسل چهارم مدیریت، امور فناوری دانشگاه در سال 1392 به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب در جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه و دست یابی به محصولات فناورانه و تکنولوژی هایHigh-Tech  و همچنین تسهیل فرآیند تجاری سازی محصولات و دستاوردهای محققین و دانشگاهیان و در نهایت  توسعه ی پایدار کشور شکل گرفت.

اهداف و اولویتهای مدیریت توسعه و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح زیر می باشد:

 • شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از فناوران
 • ایجاد بستر مناسب درجهت دست یابی به محصولات فناورانه و تکنولوژی های  High-Tech
 • تجاری سازی محصولات حاصل از تحقیقات دانشگاهی
 • حمایت از مالکیت فکری و تسهیل روند ثبت اختراعات
 • تقویت ساختار ارتباط صنعت و دانشگاه
 • ارتقا ی جایگاه دانشگاه به مراتب بالاتر وتبدیل آن به یک دانشگاه نسل چهارم
 • کمک به توسعه پایدار کشور

 

تنظیمات قالب