×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                                                                                                                                     همکاران مدیریت امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

نام نام خانوادگی

سمت

ایمیل

تلفن

دکتر حمیدرضا مقیمی

مدیر امور فناوری

hrmoghimi@sbmu.ac.ir

22439785

(233)

مریم مرحمتی

مسئول دفتر

m.marhamati@gmail.com

22439785

(230)

دکتر محبوبه بهلولی

رئیس مرکز نوآوری و سلامت

Bohlouli98@gmail.com

23872364

(2)

دکتر جواد رنجبری

مسئول تجاری سازی فناوری و ارتباط با صنعت

ranjbarijavad@sbmu.ac.ir

22439785

 

فاطمه عینی

مسئول مالکیت فکری و پایش فناوری و سامانه فناوری سلامت (کارشناس)

Fa.eini2021@gmail.com

22439785

(232)

فاطمه چایچی

مسئول امور قراردادهای پارک و سامانه فناوری سلامت (کارشناس)

Feteme.chaichi72@gmail.com

22439785

(236)

مهندس زهرا مطلق

مسئول فناوری اطلاعات

z.motlagh@sbmu.ac.ir

22439785

(231)

رویا جدی فر

مسئول امور فناوری و سامانه فناوری سلامت (کارشناس)

Info.fanavari@sbmu.ac.ir

22439785

(234)

 

 

تنظیمات قالب