×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آشنایی با مرکز رشد:

   مرکز رشد واحدهای فناوری، نهادی است که برای کارآفرینان و واحدهای کوچک ومتوسط دارای ایده های قابل تجاری شدن مبتنی بر علم و فن آوری ، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب، برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فن آوری آماده می کند. واحدهای فناور نوپا در طی دورة حضور در مرکز رشد، با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، به منظور دستیابی به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات، تلاش خواهند کرد. در این دوره، مرکز رشد علاوه بر ارائة امکانات و خدمات پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت این واحدهای فناور را نیز به عهده خواهد داشت.
 
مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

•    مرکز رشد فن آوری های دارویی ICPT :

                        

مرکز رشد فناوریهای دارویی به عنوان تنها مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با حضور 20 شرکت فعالیت  می کند.

مدیریت امور فن آوری دانشگاه توسط سامانه ی ملی مدیریت اطلاعات پژوهشی و فن آوری سلامت  به ارزشیابی امور فن آوری مربوط به مرکز رشد وشرکت های مستقر ومحصولات تولیدی آنها می پردازد
    
   
 
 

 

تنظیمات قالب