×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 بسته حمایتی - سیاستی در رابطه با تسهیل درافزایش ارتباط دانشگاه با صنعت که توسط شورای فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  تهیه و تدوین گردیده و توسط مقام محترم وزیر تآیید و ابلاغ گردیده است جهت هرگونه بهره برداری و اطلاع رسانی ایفاد می گردد.

دریافت فایل 

تنظیمات قالب